เพิ่ม เราชนะอีก 3 เดือน โอนเป็นเงินเข้า 7,000 บาท เห็นดีไ ห ม

สวัสดีครับวันนี้แอดมินนำสาระดีๆมาฝาก เป็นเรื่อง ราวข่าวสาร เกี่ยวกับ เราชนะ ที่ มีข่าวว่าอยากเส นอเป็นการใช้เงินก้อน 7000 บาท แทนที่จะทยอยให้เป็นรายเดือน เราลองไป ดูรายละเอียดกัน นะครับ ทุกคน

ข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.วันที่ 5 พ.ค. 2564 เห็นชอบ

มาตรก ารช่วยเหลือป ระชาชนในร ะยะเร่งด่วน

สอบถา มทางประชาชนคิดยังไงกับ ทางเราชน ะถ้าเป ลี่ยนจาก 2000 บาทเป็น 7,000 บาท

สำหรับคนที่รอ ห รือคนที่ถือบัต รคนจนที่ ใช้จ่ายผ่ านบั ตรประชา ชนที่จะมีเงิ นเข้าจากทาง

โอนทุกวันศุกร์จะเริ่มครั้งแรกในวันที่

21 พฤษภาคม 2564 นี้ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงของทางรัฐบาล

ส่วนคนที่ได้สิทธิ์แล้วมันก็ คือสิทธิ์ของเราชนะที่ทางภ าครั ฐเองได้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น

ชื่อว่าเป๋าตั งจะมีการโอนเงินเข้าทุก

วันพ ฤหัสบดีของ ทุกเดือนโดยที่ ทางกระทรวงการ คลังจะเริ่มในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

นี้ข่าวล่าสุด ไ ด้แจ้งจากวง ในมาต รว จสอบพ บว่าเราชน ะรอบที่ 3 นี้จะไม่มีการเยียวยา 7000 บาทแล้วแต่ทางภาค

กระทรวงการคลังได้หารือว่าจะเตรียมยาวๆให้แค่ 2,000 บาทต่อคนโดยจะแบ่ง

ให้เป็นรายสัปดาห์และคิดเป็นสัปดาห์ละ 1,000 บาทจะให้แค่ 2 สัปดาห์เองนะครับ

โดยประชาชนทั่วไปที่รับสามารถจ่ายผ่านแอปเป๋าตัง

โครง การ “เราชนะ” จำนวนก ลุ่มเป้าหมายป ระมาณ 32.9 ล้านคน เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1 ,000 บาท

เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ กรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้า นบาทโดยให้ก ารใช้จ่ายสิ้นสุ ดในวั นที่ 30 มิ.ย. 2564

โครงการ “ม.3 3 เรารักกัน”จำนวนกลุ่ม ป้าหมาย 9.27 ล้านคน โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือ

ผู้ประ กันต น ม.33 อีกสัปดาห์ ละ 1000 บาทเป็นเ วลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 18,500 ล้านบาท

โดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *